GIVI Misure Vietnam
Model: VI733FR-L-230V-0-10 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Digital Readout
 
GIVI Misure Vietnam
Model: GVS200 T5E 0220 05VL M0.5/S C71 zero ref 20mm STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
OPTOMAGNETIC ; SCALES
 
GIVI Misure Vietnam
Model: GVS200 T5E 0220 05VL M0.5/S C71 zero ref 20mm STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
OPTOMAGNETIC ; SCALES
 
GIVI Misure Vietnam
Model: SCR 5Z 00850 05VQ M06/T C54 Zero ref 35mm right/left STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Multipurpose incremental optical scale
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MTSH100C528VLM02/NSCF STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Magnetic Sensor