GIVI Misure Vietnam
MTV M 2K C 528V S M02 / N SC STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Reading system with sine-wave output (1 Vpp)
 
GIVI Misure Vietnam
Model: EN53SC1 HR 02048 05V D12.7 M05 SWC STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Encoder
 
GIVI Misure Vietnam
Model: EN600 HR 02500 0528 D10 M0,5 LDC STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Incremental encoder
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MTV P1KC 528VS M02/N SC STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Magnetic Sensor
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MP200 16000 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Magnetic band 16 meter