GIVI Misure Vietnam
Model: SP202 01000 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Aluminium support 1 meter
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MTV M2KE 528VS M02/S CG1 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Reading system with sine-wave output (1 Vpp)
 
GIVI Misure Vietnam
GVS202S T5E 0370 05VL M0,5/S CV Zero ref 30mm right/left STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Self-aligned incremental optical scale, with stainless steel grating
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MTS H5C 528VL M03/N SC F STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Incremental magnetic sensor with square-wave output
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MP500 4000 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
MAGNETIC BAND