Accessories for Digital Readouts - Phụ kiện cho Bộ đọc vị trí - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam

 

 

MOD. 1

 

Sửa chữa dọc

 
 
 

MOD. 2

 

Cố định dọc với một

cánh tay có bản lề

 
 

MOD. 3

 

Cố định tường bằng một tay bản lề

 
 
 

MOD. 4

 

Cố định bề mặt bằng

một tay bản lề

 
 

MOD. 5

 

Cố định tường bằng cánh tay đòn kép

 
 
 

MOD. 6

 

Cố định bề mặt bằng

cánh tay đòn kép

 
 

MOD. 7

 

Sửa chữa bề mặt

 
 
 

 ARGO

 

Cố định dọc trên

thanh tròn Ø 25 mm

 
 

Bảng dữ liệu